CCrypto VPN public website https://vpn.ccrypto.org/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

44 wiersze
1.3 KiB

 1. [tool.poetry]
 2. name = "ccvpn3"
 3. version = "0.1.0"
 4. description = ""
 5. authors = ["CCrypto <code@ccrypto.org>"]
 6. [tool.poetry.dependencies]
 7. python = ">=3.8,<4.0"
 8. django = "^4.0.0"
 9. jsonfield = "^3.1"
 10. django_countries = "^7"
 11. markdown = "^3.1"
 12. requests = "^2.21"
 13. pygal = "^3.0"
 14. pytz = "^2022.1"
 15. stripe = "^2.24"
 16. django-constance = {version = "^2.7",extras = ["database"]}
 17. lcoreapi = {git = "https://git.packetimpact.net/lvpn/lcoreapi.git", tag = "v1.1.1"}
 18. pygments = "^2.3"
 19. psycopg2-binary = "^2.8"
 20. python-frontmatter = "^1"
 21. django-tinymce4-widget = "^6.3"
 22. django-admin-list-filter-dropdown = "^1.0"
 23. django-lcore = {git = "https://git.packetimpact.net/lvpn/django-lcore.git"}
 24. django-pipayments = {git = "git@git.packetimpact.net:lvpn/django-pipayments.git", branch = "main"}
 25. #django-pipayments = {path = "../lvpn/django-pipayments", develop=true}
 26. celery = "^5"
 27. django-celery-beat = {git="https://github.com/celery/django-celery-beat",rev="10123d357567ae31f241f89d98561220887799ae"}
 28. redis = "^4.3"
 29. flower = "^1"
 30. django-extensions = "^3.1.3"
 31. tzdata = "^2022.1"
 32. [tool.poetry.dev-dependencies]
 33. pylint = "^2.3"
 34. pylint-django = "^2.0.14"
 35. black = {version = "^21.7b0", allow-prereleases = true}
 36. selenium = "^3.141.0"
 37. ipython = "^7.25.0"
 38. [build-system]
 39. requires = ["poetry>=0.12"]
 40. build-backend = "poetry.masonry.api"